Tag: lezingen

Lezing 16 mei 2024: Waterschap Rivierenland over vispassages en klimaatadaptatie

Lezing 16 mei 2024: Waterschap Rivierenland over vispassages en klimaatadaptatie

Vispassages in de Linge

Tussen 2018 en 2023 plaatste Waterschap Rivierenland op acht locaties vispassages langs de Linge. Door deze vispassages kunnen zowel kleine poldervisjes als grote karpers en snoeken zonder belemmeringen verder trekken. De zelfdenkende vispassage (vislift) herkent elke vis die komt aanzwemmen. De vispassage kan de snelheid waarmee het water door de vispassage stroomt aanpassen aan de wensen van de vis. Zo heeft elke vis de beste mogelijkheden om te migreren.

Jeroen Peters en Coen van Dijk van Waterschap Rivierenland vertellen meer over de aanleg van de visliften: waarom is het nodig deze aan te leggen, wat zijn de ervaringen bij het bouwen geweest en welke vissen maken er nu al gebruik van?

Klimaatverandering en de effecten op het rivierengebied

Het klimaat verandert. Maar wat zijn de gevolgen voor het rivierengebied? Is er in de toekomst als het droger wordt nog water genoeg voor alle gebruikers? Na de pauze vertelt Ing. Coen van Dijk, adviseur klimaatadaptatie/droogte bij Waterschap Rivierenland, hier meer over.

De lezing is georganiseerd door Stichting Lingewaard Natuurlijk. U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op donderdagavond 16 mei 2024 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Kosten €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Korting voor vrijwilligers en donateurs.


Bekijk vast het filmpje: Hoeveel vissen zwemmen er op de Linge?

foto @ Waterschap Rivierenland

Lezing 16 april 2024: Biodiversiteit en Klimaat  

Lezing 16 april 2024: Biodiversiteit en Klimaat  

De klimaatcrisis heeft een gezicht. Media berichten met regelmaat over overstromingen, branden en temperatuurextremen. Maar berichten over habitatverlies en het uitsterven van soorten kom je zelden of nooit tegen. Dat komt waarschijnlijk doordat de biodiversiteitscrisis een sluipmoordenaar is waar we tot nu toe weinig van merken. Toch zijn beide crises met elkaar verstrengeld. En is het verstandig is om beide tegelijk in de schijnwerpers te zetten. 

Ignas Heitkönig zet de belangrijkste processen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies op een rijtje. Als universitair docent is hij ruim 30 jaar verbonden aan Wageningen Universiteit en de laatste jaren zet hij zich steeds meer in om bewustwording op dit gebied te vergroten, zowel binnen als buiten de universiteit. De jonge generatie heeft behoefte aan richting en duiding, terwijl de oude generatie sterk blijft hangen in gevestigde patronen die de crises in stand houden.

In de laatste 10.000 jaar – het Holoceen – is het klimaat in grote delen van de wereld relatief stabiel geweest. Een van de meer bekende rimpelingen in het relatief stabiele klimaat is de Kleine IJstijd in Europa, met warmere zomers en koudere winters vanaf de Middeleeuwen tot ongeveer 1850. In de periode daarna steeg de CO2 uitstoot wegens toenemende verbranding van olie en gas. Ook nam de menselijke bevolking toe.

Hoe beïnvloeden bevolkingsomvang, economie en landbouw zowel het klimaat als de biodiversiteit? Welke rol spelen wij daarin met onze levenswijze? Is het nog mogelijk om het tij te keren en zo ja hoe dan? Deze vragen komen in de loop van de avond op interactieve wijze aan bod.

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op dinsdagavond 16 april 2024 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Kosten €7,50 per persoon inclusief koffie of thee.  

Lezing 19 maart 2024: Sophia de Vries over Rechten voor de natuur 

Lezing 19 maart 2024: Sophia de Vries over Rechten voor de natuur 

Rechten toekennen aan individuele dieren, maar ook aan ecosystemen zoals een bos of een rivier, wint de afgelopen jaren aan aandacht. Doel is vooral het beschermen van natuur en het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Sophia de Vries, juriste en filosofe verbonden aan de Radboud Universiteit, vertelt ons meer over de filosofische basis, juridische bezwaren en praktische mogelijkheden.

De filosofische onderbouwingen kunnen sterk uiteenlopen. Zo kunnen we de natuur beschermen omdat die voor ons nuttig is, nodig voor ons voortbestaan. Maar ook omdat de natuur mogelijk intrinsieke waarde heeft. Een eigen waarde voor het welzijn van de rivieren, bossen, planten en dieren zélf.

Dat klinkt veel mensen vreemd en radicaal in de oren, maar de ontwikkeling is niet nieuw. De tendens om de juridische bescherming van de natuur uit te breiden én de weerstand daartegen, is duizenden jaren oud. Aan de toekenning van rechten aan de natuur kleven namelijk wel bezwaren, veelal praktisch of juridisch van aard. Zo kunnen we (delen uit) de natuur dan niet meer gebruiken en exploiteren zoals we gewend zijn. Ook moeten we een manier bedenken hoe de natuur, die zelf niet spreken kan, adequaat vertegenwoordigd kan worden, en moeten we opnieuw bepalen hoe we conflicten tussen mens en natuur juridisch beslechten.

In de praktijk zijn hiervoor al oplossingen bedacht, die echter sterk verschillen. In Ecuador is voor de natuur het recht om te floreren opgenomen in de grondwet; in Spanje is er een wet waardoor iedereen die meent dat de lagune ‘Mar Menor’ onrecht is aangedaan, juridisch kan opkomen voor belangen van dit strandmeer. In Nieuw Zeeland heeft de Whanganui rivier rechtspersoonlijkheid verkregen, en wordt nu beheerd en vertegenwoordigd door de overheid, de Maori, plus een onafhankelijke voogd die voor de rivier spreekt. Ook dichter bij huis bestaan initiatieven zoals het Bos dat van zichzelf is, Stem van de Noordzee, en de Maas in de Wet, om rechten toe te kennen aan onze Nederlandse natuur.

In deze lezing neemt Sophia ons mee van de filosofische worteling, door de juridische bezwaren, naar de praktische mogelijkheden van het toekennen van rechten aan de natuur.

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op dinsdagavond 19 maart 2024 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Kosten €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart 2023-2024 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. 

Mr. Drs. Sophia de Vries is juriste en filosofe met een brede interesse in recht en rechtvaardigheid. Zij werkt als docente en promovenda aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Zij legt zich toe op de vraag hoe we de natuur het beste kunnen beschermen. Lees HIER meer.

Lezing 16 januari: Gerard Litjens over levende rivieren in de Over-Betuwe

Lezing 16 januari: Gerard Litjens over levende rivieren in de Over-Betuwe

Er liggen grote kansen om in ons rivierengebied – Rijn, IJssel, Waal en Maas – de uiterwaarden grootschalig aan elkaar te knopen tot één reusachtig natuurgebied met een omvang vergelijkbaar met de Veluwe. Hiermee herstellen we niet alleen de dynamische natuur maar geven we ook een enorme impuls aan struinnatuur en andere vormen van natuurbeleving.

In de lezing duikt Gerard Litjens in de geschiedenis van de afgelopen 30 jaar, met grote natuursuccessen in de Gelderse Poort in navolging van de Millingerwaard, het plan Levende Rivieren en Ruimte voor de Rivier. Gerard is daarbij betrokken als één van de oprichters van Bureau Stroming en adviseur van ARK Rewilding Nederland.

Alleen al in de uiterwaarden is meer dan de helft van het areaal nog in landbouwkundig of ander bedrijfsmatig gebruik. Een deel daarvan inrichten voor natuur en recreatie biedt volop ruimte om én de natuurdoelen te halen én met slimme zonering te voorzien in de behoefte aan recreatieruimte. Ook blijft er ruimte voor cultuurlandschap en agrariërs die natuurinclusief werken of die omslag willen maken. “Natuur, waterveiligheid en zoetwatervoorziening, leefbaarheid en bevaarbaarheid zijn slim te koppelen, ze zijn niet tegenstrijdig maar gelijkgericht. In ons actieplan Ruimte voor Levende Rivieren is hier meer over te lezen.”

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op dinsdagavond 16 januari 2024 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Kosten €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart 2023-2024 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. 

Lezing 18 november: Romke van de Kaa over bodemleven

Lezing 18 november: Romke van de Kaa over bodemleven

Romke van de Kaa tuiniert en woont op het landgoed Hof te Dieren. Hij genoot zijn tuinopleiding in Engeland en schreef onder andere het boek ‘Verwilderen’, een pleidooi voor een natuurlijker manier van tuinieren. In 2020 volgde ‘De onderwereld van de tuin’. Dat laatste boek is het onderwerp van zijn lezing.

Naast een tuin boven de grond die bevolkt wordt door planten, vogels en insecten bevindt zich onder het maaiveld een even belangrijke wereld waarin wormen, schimmels, bacteriën en een hele staalkaart van wonderlijke wezens de scepter zwaaien. Dat deze onderwereld bestaat weten we allemaal, maar hoe belangrijk hij is voor het bovengrondse leven beseffen we niet dagelijks. En wat maar weinigen weten is dat alle ondergrondse levensvormen druk met elkaar communiceren via een chemische taal die door alle levensvormen wordt verstaan. Je zou het een soort ondergronds Esperanto kunnen noemen.

Romke van de Kaa zal proberen ons een indruk te geven van alle ondergrondse rijkdom. Hij hoopt op samenspraak met het publiek en staat open voor discussie, vragen en zelfs (met mate) voor denigrerende opmerkingen. Zijn betoog mag onderbroken worden waardoor er hopelijk een levendige middag ontstaat.

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op zaterdagmiddag 18 november 2023 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 13:30 uur, aanvang 14:00 uur. Kosten zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart 2023-2024 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang.

Foto: Romke van de Kaa

Lezing 10 oktober: Bomen voor een gezonde leefomgeving

Lezing 10 oktober: Bomen voor een gezonde leefomgeving

Onze leefomgeving staat steeds meer onder druk. Hoe kunnen we, ook voor de komende generaties, een gezonde leefomgeving bereiken en behouden? Over de rol van bomen daarbij  kan Koen van de Griendt, trainer met praktijkervaring bij IPC Groene Ruimte in Arnhem, ons veel vertellen.

IPC Groene Ruimte leidt mensen en organisaties op die actief zijn in de buitenruimte. Met als doel bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige en gezonde leefomgeving. Koen bespreekt in zijn lezing de functies en waarde van bomen voor de leefomgeving van stedelijke gebieden. Het algemeen belang van bomen, maar ook boomveiligheid en andere wetenswaardigheden worden besproken. 

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen op dinsdag 10 oktober 2023 in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Kosten zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Vrijwilligers betalen €5,00 en houders van de Vriendenkaart 2023-2024 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang.

Wilt u meer weten over bomenkap en groenbeleid in uw eigen buurt? 

Wilt u meer weten over bomenkap en groenbeleid in uw eigen buurt? 

Kom dan naar de infoavond op dinsdagavond 24 mei in De Veldschuur te Bemmel.

Op uitnodiging van Boomrijk Lingewaard en Lingewaard Natuurlijk komt de afdeling groenbeheer van de gemeente Lingewaard uitleg geven over het beleid van de gemeente. Omdat er veel vragen zijn van mensen over die ene boom in de buurt die weg moet of juist zo geliefd is. En over het onderhoud van gemeentelijk groen.

Het gaat over:
  • Plannen voor vernieuwing en versterking van het bomenbestand in de verschillende kernen.
  • Hoe kunnen we de waardevolle bomen in Lingewaard beschermen en dat ook echt bijhouden?
  • Wat de plannen zijn voor het jaarlijks beheer in 2022

Verder is er ruim tijd voor het beantwoorden van vragen en discussie.

Stichting Boomrijk Lingewaard en Stichting Lingewaard Natuurlijk organiseren de infoavond over het groenbeheer en groenbeleid van de gemeente op 24 mei om 20:00 uur in De Veldschuur, Sportlaan 1M, Bemmel.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Vragen kunt u mailen naar: info@boomrijklingewaard.nl 

 

Klik op een foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Lezing: Deltaplan voor het landschap.

Lezing: Deltaplan voor het landschap.

Donderdagavond 28 april  2022 in de Veldschuur te Bemmel.

De lezing “Deltaplan voor het landschap” wordt georganiseerd door Lingewaard Natuurlijk. Dit is een vervolg op de lezing van maart over “Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard”.

Maar als u deze gemist heeft kunt u gewoon aansluiten.

Onze gastspreker is Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC zet zich in voor een mooier landschap door herstel, aanplant en beheer en introduceerde het Deltaplan voor het landschap, een groots nationaal plan voor de aanleg van landschapselementen en recreatieve routes daarlangs en –doorheen. De Ooijpolder bij Nijmegen is een voorbeeld van het grootste landschapsherstelproject uit de Nederlandse geschiedenis. In vier jaar tijd is een natuurlijk boerenlandschap gecreëerd door de aanleg van dertig kilometer aan knipheggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdrasoevers. Tijdens de presentatie zal Jaap Dirkmaat stilstaan bij de successen van de Ooijpolder en de lessen die daaruit zijn te trekken voor het agrarisch landschap in Lingewaard. Tijdens de discussie krijgen de mogelijkheden voor een meer natuurlijk landschap in Lingewaard aandacht.

U bent van harte welkom om de lezing bij te wonen op donderdagavond 28 april in de Veldschuur Sportlaan 1 M Bemmel. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. De kosten voor de lezing zijn €7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Houders van de Vriendenkaart van 2021-2022 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang.

Nadere informatie: info@lingewaardnatuurlijk.nl

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Archief van Nieuwsberichten

Sterke ideeën bij lezing “Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard?”

Sterke ideeën bij lezing “Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard?”

Aan het eind van de avond van de lezing op 23 maart jl. van Lenny van Bussel over hoe waardevol de natuur is voor mensen in Lingewaard kwamen er sterke ideeën tevoorschijn om ons natuurlijk kapitaal te vergroten.

Een greep uit de talloze ideeën die we graag delen:
*  Voor de plannenmakers: denk eens eerst aan (de mogelijkheden van) de natuur en dan pas aan de woningen/industrie/wegen. Er ontstaan veel mooiere plannen (actie: projectontwikkelaars, gemeente).
*  Werk meer systematisch aan het natuurbewustzijn bij kinderen in opvoeding en onderwijs i.p.v. af en toe hap snap (actie: ouders en leerkrachten)
*  De kennis van de waarde van “gratis?” natuur voor mensen lijkt soms bijna afwezig, ook bij bestuurders. Hier moet veel meer werk van gemaakt worden (actie: gemeente, politieke partijen, Lingewaard Natuurlijk)
* Start projecten met crowdfunding om aankoop en aanleg van natuur (bijvoorbeeld meer bos) in Lingewaard mogelijk te maken (actie: Lingewaard Natuurlijk, gemeente, provincie). Voorbeelden zijn er uit de Ooijpolder en in Wageningen “Binnenveld”.
* Wat is het resultaat van de actie Steenbreek in Lingewaard en hoe kan dit beter? (actie: gemeente en Lingewaard Natuurlijk)
* Werk vanuit de woonwijken om tot mooiere invulling te komen: bewoners en tuinen, wijken, wijkplatform (actie: bewoners, wijkplatforms en gemeente)
* Meer regie vanuit de gemeente bij de energietransitie, klimaatadaptatie en versterken van de biodiversiteit (actie: gemeente, Lingewaard Energie en Lingewaard Natuurlijk)

Kortom: het is hoog tijd en er zijn volop mogelijkheden om onze natuurlijke kapitaalrekening beter in evenwicht te brengen ook in onze eigen omgeving. En samen met de natuur werken aan: schoon drinkwater, voedsel, zuurstof, schone lucht, een fijne leefomgeving, recreatiemogelijkheden, verkoeling, hout, CO2 vastlegging en nog veel meer.

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

Duizendjarige eik Doornenburg.
De foto is Lingewaard Natuurlijk.

Archief van Nieuwsberichten

Lezing: Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard?

Lezing: Hoe waardevol is de natuur in Lingewaard?

Woensdagavond 23 maart 2022 in de Veldschuur te Bemmel.

Hoe waardevol is de natuur voor mensen? En moeten we dat beschermen? En kunnen we met een meer natuurinclusieve inrichting waarde toevoegen en onze rijkdom vergroten in Lingewaard?
Lenny van Bussel (Wageningen University en Planbureau voor de Leefomgeving) geeft op woensdagavond 23 maart een lezing over al het waardevolle dat de natuur kan leveren. Na de lezing kunnen we ideeën uitwisselen over bescherming van waardevolle natuur en hoe we meer waardevolle natuur kunnen toevoegen in Lingewaard.

We zijn in Lingewaard al redelijk bedeeld met natuur. Maar we kunnen nog veel rijker worden door een meer natuurinclusieve inrichting van onze leefomgeving. De natuur levert ons namelijk allerlei zogenaamde ecosysteemdiensten: schoon drinkwater, voedsel, zuurstof, schone lucht, een fijne leefomgeving, recreatiemogelijkheden, verkoeling, hout, CO2 vastlegging en nog veel meer. (Voor meer voorbeelden van ecosysteemdiensten: www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal.) De hele voorraad natuurlijke hulpbronnen in Lingewaard samen noemen we ons natuurlijk kapitaal. Onze natuur is dus heel waardevol maar lijkt wel gratis als je kijkt hoe we er soms mee omgaan. We verliezen vrijwel ongemerkt nog steeds heel veel natuur en natuurlijke hulpbronnen en daarmee rijkdom. Het is hoog tijd om onze natuurlijke kapitaalrekening beter in evenwicht te brengen….. ook in onze eigen omgeving.

U bent van harte welkom om de lezing bij te wonen op 23 maart in de Veldschuur, Sportlaan 1M Bemmel. Inloop vanaf 19.30 uur Aanvang 20.00 uur. De kosten voor de lezing zijn 7,50 per persoon inclusief koffie of thee. Houders van de Vriendenkaart van 2021-2022 van Stichting Lingewaard Natuurlijk hebben gratis toegang. Vriendenkaarten kunt u kopen voor de lezing.

 

Klik op de foto voor een groter exemplaar.

De foto is Lingewaard Natuurlijk.

Archief van Nieuwsberichten

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑