Graspieper als wegwijzer naar optimaal maaibeheer 

Geïnspireerd door onderzoek in Duitsland werd in 2023 het broedgedrag van graspiepers in de Ambtswaard uitgebreid in beeld gebracht, met als doel het maaibeheer hierop af te stemmen.

Het beheer bestaat eruit om tijdens het broedseizoen grasstroken van tien meter breed ongemoeid te laten op plekken waar de meeste nesten worden aangetroffen.  Zo kunnen graspiepers daar rustig hun jongen grootbrengen en kansrijk aan een tweede legsel beginnen. Behalve op de graspiepers letten we ook op andere vogels, zoals de gele kwikstaart en de veldleeuwerik en natuurlijk ook op de klassieke weidevogels, de kievit, de tureluur en de grutto.

Allereerst spraken we af om ieder perceel minimaal één keer en maximaal twee keer te maaien. Frank Majoor (onderzoeker bij SOVON) begon eind maart met vijftien telrondes, die elke keer vier tot vijf uren duurden. Op basis van de bevindingen zijn er gaandeweg over een lengte van 1,6 kilometer elf stroken aangelegd, plus een stukje weiland waarop de allermeeste vogels bleken te nestelen. Samen met een strook langs de Defensiedijk creëerden we (met beheerder Frank Houterman) een oppervlak van ongeveer drie hectare zeer vogelvriendelijk gebied. Voeg daarbij de groeiende kruidenrijkdom van het grasland en je komt dicht in de buurt van weelde.

Uiteraard kunnen we deze weelde onderbouwen met getallen: we ringden 16 graspiepers, 9 gele kwikstaarten en 10 veldleeuweriken en noteerden 12 paar broedende kieviten en 2 paar tureluurs. Slotsom is dat we trots zijn op dit resultaat en weten dat er nog heel veel te ontdekken valt. We gaan dus doelbewust door!

06-03-2024 Bericht en foto: Louis Dolmans – Stichting Doornik Natuurakkers

In de nieuwsbrief van K3DELTA van maart 2024 is meer te lezen over deze en andere werkzaamheden in de Bemmelse Waard.

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑