Levend Landschap Huissen - Angeren

Het project Levend Landschap Huissen - Angeren stimuleert grotere maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Lingewaard en Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen - Angeren. Bekijk hier de publieksflyer (opent in een nieuw tabblad).

Het project erfbeplanting is een project voor en door bewoners. In 2016 zijn met succes plantprojecten uitgevoerd in Huissen en Angeren. 

Onderdeel van dit project is ook het realiseren van een klompenpad door het gebied Huissen/Angeren en het aanleggen van een hoogstamboomgaard in combinatie met bijenvriendelijk inzaaien. Vrijwilligers proberen dit samen met Landschapsbeheer Gelderland en grondeigenaren te realiseren. De plannen hebben vertraging opgelopen. 

 

Huissensche Waarden
(Huissensche Waarden Huissen, Angeren, Doornenburg Stroomlijn)

Op 15 september 2016 zijn Stichting Lingewaard Natuurlijk, de GNMF en Ark ingelicht over de voorgenomen ingrepen in de Huissensche Waarden in het kader van Stroomlijn. 

Deze bijeenkomst is gevolgd door een veldbezoek.  SLN, GNMF en Ark zijn van mening dat de criteria voor vegetatie die waardevol is en voor behoud in aanmerking komt wel heel 'eng’ is gedefinieerd. De invalshoeken daarbij zijn belevingswaarde en het anticiperen op toekomstige gebieds- en natuurontwikkeling. Daarom is een verzoek ingediend voor 4 aanpassingen van het plan: 

  1. Behoud van de vegetatie rond de strang bij de entree van de Huissensche Waarden
  2. Behoud van voldoende afscherming van het industrieterrein
    3 en 4. Behoud van (delen van) twee markante historische haagrelicten.

Er is een toezegging ontvangen dat de aanpassingen genoemd onder 1 en 2 worden gehonoreerd.

Na het stopzetten van het totaalproject voor de gehele polder is een breed overleg gestart tussen de Provincie Gelderland, Gemeente Lingewaard, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, ARK, GNMF en SLN.
Het plan van Rijkswaterstaat voor de kribverlaging is naar verwachting in juni 2017 concreet.
Alleen met plannen die dan bekend/besloten zijn, kan rekening worden gehouden.
De ondernemers aan het Looveer willen uitbreidingsmogelijkheden.
De gemeente zal een plan voor aanpassing van de toegangsweg maken.
De provincie wil 30 ha hardhoutooibos realiseren en stroomdalgrasland met agrarisch natuurbeheer.

Onze wens is om de initiatieven in het gebied te koppelen en zoveel mogelijk natuur te realiseren. Wij zullen ons daar in het overleg ook hard voor maken.  

5. Gendtsche Polder

Onlangs hebben wij kennis kunnen nemen van de plannen die K3delta ontwikkelt voor het gebied ten westen van de Kaaksedam.
Ook dit gebied zal opnieuw worden ingericht. De ontwikkelingen zijn in grote lijnen:

  • • Uitbreiding zandwinning
  • • Uitbreiding fiets- en struinpaden
  • • Uitbreiden en verbinding grazersgebied voor de grote grazers
  • • Ruimte voor rivierduinontwikkeling
  • • Toegangsweg steenfabriek combineren met weg op de zomerkade
  • • Uitbreiding fabrieksterrein

Foto: Herman Hendriks


De plannen moeten nog worden uitgewerkt. Er zijn verschillende varianten. De mogelijke varianten kunt u hier downloaden:  Presentatie rapport BWZ-K3Delta. (opent in nieuw tabblad)

De ontwikkelingen worden besproken in de Werkgroep Landschap.

 

 

2. Angerensche en Doornenburgse polder 

In april 2017 zijn de vergunningen aangevraagd voor het project “Kadeverlaging Scherpekamp”.
Dit is één van de maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier.
De rivierverruiming vindt plaats door het verlagen van een deel van de zomerkade in de Huissensche Waarden langs de weg Scherpekamp in Angeren.
Over een lengte van circa 700 meter wordt de zomerkade gemiddeld 1 meter verlaagd. Hierdoor wordt in het Pannerdensch Kanaal een waterstanddaling van 10 cm gerealiseerd.

De Scherpekampse Kade ligt als zomerkade vermoedelijk al meerdere eeuwen op dezelfde locatie. Op een kaart uit 1770, gemaakt na een dijkdoorbraak bij Huissen in 1769, staat de zomerdam al duidelijk ingetekend en wordt deze ook benoemd.

Wat de landschappelijk waardevolle meidoornhagen betreft: het uitgangspunt van het Programma Stroomlijn is het geheel verwijderen van alle stroom remmende vegetatie in de stroombaan van de grote rivieren. Uitzonderingen op dit uitgangspunt worden enkel gemaakt vanwege aanwezige cultuurhistorische waarden, archeologische waarden, natuurwaarden of vergunde rechten. De meidoornhagen staan in de stroombaan. Deze hagen beperken dan ook de doorstroming van het water in de uiterwaarden. Vandaar dat deze moeten verdwijnen. 


K3Delta heeft in samenwerking met steenproducent Caprice een ontwikkelplan opgesteld voor de Angerensche en Doornenburgsche polder. De plannen voorzien in een uitbreiding van het industrieterrein van de steenfabriek. Maar ook van de natuurlijke ontwikkeling in het plangebied, vooral het verruimen van de kansen voor watergebonden flora en fauna. Er is een rietmoeras gepland, dat als biotoop mogelijkheden zal bieden voor bijvoorbeeld de blauwborst, de ijsvogel en de rugstreeppad. SLN heeft zich aan de plannen geconformeerd, want er zal voor de uiterwaarden een grotere variatie in natuur mogelijk worden. En door het creëren van struin-, wandel- en fietspaden wordt het voor omwonenden mogelijk deze natuur te beleven, waarbij de avontuurlijke beleving verhoogd kan worden door deze paden een natuurlijke uitstraling te geven.  SLN wil de mogelijkheden om meer natuur en extensieve landbouw te realiseren nog verder onderzoeken in plaats van gewone landbouw.

 

4. Oeverwal Gendtsche Polder

Het project Oeverwal Gendtsche Polder is onderdeel van het provinciale programma WaalWeelde waarin door veel partijen gewerkt wordt aan een mooie en veilige Waal. 
Bij de herinrichting van de Gendtsche Polder wordt vooral gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit: het opknappen van ‘verrommeld’ gebied en het ontwikkelen van natuur.

De vegetatie’ is verwijderd en aanwezige bebouwing is gesloopt.
Het perceel langs de Suikerdam is afgegraven en de beoogde graslandvegetatie kan zich gaan ontwikkelen.
De aangelegde dijkjes zijn op de boomfeestdag ingeplant door ca 230 kinderen van de basisscholen van Lingewaard. En de struikjes lopen (mei 2017) al aardig uit.
Zie bijgevoegde foto van Herman Hendriks.

Er zijn poelen gegraven. De hoop bestaat dat zich hierin op termijn (kam)salamanders en andere kwetsbare amfibieën zullen vestigen. De natuurpercelen worden binnenkort overgedragen aan Staatsbosbeheer, dat na oplevering het eigendom, beheer en onderhoud krijgt. 

Ook wordt momenteel (mei 2017) gewerkt aan het kunstwerk `Dijk van een Wijf`.

SLN heeft in 2015 vleermuiskasten geplaatst en in 2016 een negental steenuil kasten.

Zie ook Bewonersbrief nr 02 Oeverwal Gendtsche Polder

"Dijk van een Wijf"
Foto: Herman Hendriks
 

Over de werkgroep Landschap 

Er is veel mooie natuur in Lingewaard. Daar zijn we blij mee, maar we hebben ook zorgen. Vooral door de snelheid en de schaal van veranderingen. Mensen blijven, net als in het verleden, hun omgeving aanpassen aan nieuwe wensen en behoeften. Op het gebied van landschap en ruimtelijke ordening zijn er voortdurend plannen van overheden en particulieren voor bedrijvigheid, aanleg infrastructuur, allerlei vormen van recreatie en nieuwe manieren van samenwonen. Wij willen bij de totstandkoming en uitvoering van die plannen graag meedenken, ons zegje doen, maar ook tegengas geven. Voor de gemeente Lingewaard zijn we aanspreekpunt, klankbord en vraagbaak bij alles wat met onze natuurlijke omgeving te maken heeft.

Wij willen in beginsel alle natuurwaarden beschermen. Maar ook investeren in de kwaliteit van ons landschap. Het gaat daarbij om het gehele grondgebied van de gemeente Lingewaard. Natuur langs de dijken, in de uiterwaarden en in park Lingezegen vinden wij heel belangrijk, maar niet genoeg. Ook in het komgebied moet fraai en meer natuurlijk landschap komen.

De werkgroep landschap bekijkt de ontwikkelingen die ingrijpen in het landschap. De uitdaging daarbij is om te bekijken hoe we bij deze vernieuwingen van het landschap de natuur kunnen ondersteunen. Niet door krampachtig vast te klampen aan het verleden. Wel door historische landschappen te beschermen en schoonheid in te zetten als inspiratiebron voor nieuwe natuur.

Bij de volgende plannen zijn we momenteel betrokken:

• 1. A15 Tracébesluit doortrekking
• 2. Angerensche en Doornenburgse polder
• 3. Bemmelse Waard
• 4. Oeverwal Gendtsche Polder
• 5. Huissensche Waarden Huissen, Angeren, Doornenburg Stroomlijn
• 6. Oeverwal Gendtsche polder
• 7. Leven Landschap Huissen - Angeren
• 8. Park Holthuizen Huissen
• 9. Park Lingezegen ( deelnemer in gebruikersraad)

Het Tracébesluit doortrekking A 15 lag vanaf 16 maart 2017 ter visie.
Lingewaard Natuurlijk is belanghebbende en wij hebben destijds een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingesteld.
Voor Lingewaard Natuurlijk is het een feit dat de A15 wordt doorgetrokken en er een brug komt in plaats van een tunnel. De provincie en de gemeente zijn om economische redenen voorstander en de provincie ook financier van het doortrekken. Andere belangen -zoals natuurbehoud- zijn daar helaas ondergeschikt aan. Wij hebben daarom geen beroep aangetekend.
Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) heeft wel beroep ingesteld.
Dit beroep is gericht op:
• Onderbouwing nut en noodzaak van de doortrekking;
• Significante effecten op Natuur (Natura 2000 en Gelders Natuur Netwerk);
• Areaalvernietiging en directe effecten
• Onderbouwing brug versus tunnel
• Effecten op stiltegebied

Inmiddels is in december 2016 ook de Stichting Duurzame Aanleg A15 opgericht en de stichting heeft ook een beroepschrift ingediend.
Goed dat deze stichting het initiatief hiervoor heeft genomen.

Wij hebben ons gericht op de landschappelijke aanpassingen die in de plannen zijn opgenomen (voor de sfeerplaatjes kun je kijken op de site Via15, wordt geopend in een nieuw tabblad.

De landschappelijke aanpassingen zijn:
Knooppunt Ressen
In het knooppunt Ressen worden waterbergingsgebieden en nieuw bos gerealiseerd. 

Geluidwerende voorziening Bemmel
De geluidwerende voorziening start als 8 meter hoog scherm en loopt vervolgens geleidelijk over in een grondlichaam, dat steeds hoger en breder wordt.
De grondwal loopt op tot een hoogte van 7 meter. De grondwal wordt voorzien van een houtwal. Vanaf het Rijnwaalpad tot aan de aansluiting Bemmel wordt aan de Bemmelse zijde gras en een afwisselende beplanting van (fruit)bomen aangebracht. Hierdoor moet een parkachtige sfeer ontstaan.
Aan de binnenzijde van de grondwal wordt een fietspad aangelegd.

Markante populierenrij tussen A15 en Betuweroute
Aan de noordzijde van de A15 wordt de markante populierenrij opnieuw ingeplant tussen knooppunt Ressen en aansluiting Bemmel. 

Aansluiting Bemmel
De aansluiting Bemmel wordt beplant met (fruit)bomen in grasland, hiermee aansluitend bij de sfeer van Park Lingezegen. Met sloten en greppels wordt aangesloten bij de oude verkaveling van het landschap.

Kruising met de Linge
Voor de kruising met de Linge wordt ingezet op een brede kruising met natuurvriendelijke oevers en voldoende ruimte voor de passerende recreanten.
In het gebied ten westen van de Linge, tussen de A15 en de Betuweroute, worden vochtig bloemrijke graslanden en rietmoeras ontwikkeld.
De verkavelingsstructuur uit het komgebied wordt door middel van sloten met natuurvriendelijke oevers in deze zone doorgezet.
Het gebied moet de kwaliteit van de ecologische verbindingszone langs de Linge versterken.

Kruising Betuweroute en Pannerdensch Kanaal
Vanaf de kruising met de Betuweroute verandert het landschap van karakter. Op relatief korte afstand worden de onderliggende structuren van oude oeverwal (met oude erven, wegontsluiting en boomgaarden) en dijk gekruist. Hier worden ‘boomgaarden’ langs de snelweg aangeplant. Door de boombeplanting wordt de oude stroomrug (oeverwal) landschappelijk aangezet en wordt de overgang naar het stroombed van de rivier vergroot (ruimtelijk geaccentueerd).
Daarnaast heeft deze beplantingsrand als doel om het zicht op de brugconstructie te verzachten. 

 

 De werkgroep landschap heeft de landschappelijke inpassingen, middels raadpleging van landschapsarchitecten bekeken.
Resultaat: goed plan, echter de beplanting is wat “iel”.

Stiltegebied Wide Oude Strangen (langs Pannerdensch kanaal)
Gedeputeerde Staten hebben aan Provinciale Staten voorgesteld om de aanwijzing van het stiltegebied Weide Oude Strangen in te trekken en te vervangen door aanwijzing van de Millingerwaard als stiltegebied. Tegen het voorstel om het stiltegebied in te trekken is destijds door Lingewaard natuurlijk een zienswijze ingediend. Tevens is ingesproken op de commissievergadering.  Daarop is het intrekkingsvoorstel door Gedeputeerde Staten teruggenomen. Dus op dit moment geen item. 

Binnen Lingewaard Natuurlijk zijn rond de 150 vrijwilligers actief.

Zij zijn werkzaam als:

• gastvrouw/gastheer in de Veldschuur

• gastvrouw/gastheer in het Dijkmagazijn

• bij de Heggenvlechtbrigade

in het Klusteam

• bij de Knotgroepen

• in de Natuur- en Milieueducatie

• als Natuurgids

• in de Schoolmoestuinen Bemmel en de moestuinen in Huissen

Ook de bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilliger.

Via de snelkoppelingen hierboven is er meer informatie te vinden over de betreffende actviteiten.

Bent u enthousiast geworden en denkt u erover ook vrijwilliger te worden ?

Algemene informatie als u vrijwilliger wilt worden

 

Info voor vrijwilligers.

De werkgroep landschap heeft een concept visie “Een beeld bij het landschap in Lingewaard” gemaakt. Deze is gemaakt aan de hand van een opzet van Rebecca Planteijdt. Hieronder is een link opgenomen naar deze concept visie.

Op de lustrumviering van het 5-jarig bestaan van de Veldschuur hebben jullie al een beetje kunnen zien hoe dat eruitziet.

Voor de afronding van het document is het belangrijk dat het wordt getoetst aan de beschikbare deskundigheid en kennis van het landschap in Lingewaard. Daarom willen wij het concept graag met de vrijwiliigers bespreken. 

Dan ontstaat er namelijk een gezamenlijke visie op het landschap van Lingewaard, waarmee de Stichting haar werkzaamheden beter kan uitvoeren.

 

Op de afgesproken avond hopen wij aan de hand van de volgende vragen in diverse groepjes meer informatie te krijgen.

 

Concept versie 

1

Wat vinden jullie van de opbouw van het document?

2

Is het bruikbaar voor jullie werk binnen de Stichting?

3

Is het document compleet?

4

Is de indeling naar landschapstypen goed?

5

Bij welke landschapstypen zien jullie de meeste kansen voor (nieuwe) ontwikkelingen?

Waarom?

6

Hebben jullie aanbevelingen voor ons?

 

 

Landschap in beeld CONCEPT versie 14 augustus 2017