4. Oeverwal Gendtsche Polder

Het project Oeverwal Gendtsche Polder is onderdeel van het provinciale programma WaalWeelde waarin door veel partijen gewerkt wordt aan een mooie en veilige Waal. 
Bij de herinrichting van de Gendtsche Polder wordt vooral gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit: het opknappen van ‘verrommeld’ gebied en het ontwikkelen van natuur.

De vegetatie’ is verwijderd en aanwezige bebouwing is gesloopt.
Het perceel langs de Suikerdam is afgegraven en de beoogde graslandvegetatie kan zich gaan ontwikkelen.
De aangelegde dijkjes zijn op de boomfeestdag ingeplant door ca 230 kinderen van de basisscholen van Lingewaard. En de struikjes lopen (mei 2017) al aardig uit.
Zie bijgevoegde foto van Herman Hendriks.

Er zijn poelen gegraven. De hoop bestaat dat zich hierin op termijn (kam)salamanders en andere kwetsbare amfibieën zullen vestigen. De natuurpercelen worden binnenkort overgedragen aan Staatsbosbeheer, dat na oplevering het eigendom, beheer en onderhoud krijgt. 

Ook wordt momenteel (mei 2017) gewerkt aan het kunstwerk `Dijk van een Wijf`.

SLN heeft in 2015 vleermuiskasten geplaatst en in 2016 een negental steenuil kasten.

Zie ook Bewonersbrief nr 02 Oeverwal Gendtsche Polder

"Dijk van een Wijf"
Foto: Herman Hendriks