2. Angerensche en Doornenburgse polder 

In april 2017 zijn de vergunningen aangevraagd voor het project “Kadeverlaging Scherpekamp”.
Dit is één van de maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier.
De rivierverruiming vindt plaats door het verlagen van een deel van de zomerkade in de Huissensche Waarden langs de weg Scherpekamp in Angeren.
Over een lengte van circa 700 meter wordt de zomerkade gemiddeld 1 meter verlaagd. Hierdoor wordt in het Pannerdensch Kanaal een waterstanddaling van 10 cm gerealiseerd.

De Scherpekampse Kade ligt als zomerkade vermoedelijk al meerdere eeuwen op dezelfde locatie. Op een kaart uit 1770, gemaakt na een dijkdoorbraak bij Huissen in 1769, staat de zomerdam al duidelijk ingetekend en wordt deze ook benoemd.

Wat de landschappelijk waardevolle meidoornhagen betreft: het uitgangspunt van het Programma Stroomlijn is het geheel verwijderen van alle stroom remmende vegetatie in de stroombaan van de grote rivieren. Uitzonderingen op dit uitgangspunt worden enkel gemaakt vanwege aanwezige cultuurhistorische waarden, archeologische waarden, natuurwaarden of vergunde rechten. De meidoornhagen staan in de stroombaan. Deze hagen beperken dan ook de doorstroming van het water in de uiterwaarden. Vandaar dat deze moeten verdwijnen. 


K3Delta heeft in samenwerking met steenproducent Caprice een ontwikkelplan opgesteld voor de Angerensche en Doornenburgsche polder. De plannen voorzien in een uitbreiding van het industrieterrein van de steenfabriek. Maar ook van de natuurlijke ontwikkeling in het plangebied, vooral het verruimen van de kansen voor watergebonden flora en fauna. Er is een rietmoeras gepland, dat als biotoop mogelijkheden zal bieden voor bijvoorbeeld de blauwborst, de ijsvogel en de rugstreeppad. SLN heeft zich aan de plannen geconformeerd, want er zal voor de uiterwaarden een grotere variatie in natuur mogelijk worden. En door het creëren van struin-, wandel- en fietspaden wordt het voor omwonenden mogelijk deze natuur te beleven, waarbij de avontuurlijke beleving verhoogd kan worden door deze paden een natuurlijke uitstraling te geven.  SLN wil de mogelijkheden om meer natuur en extensieve landbouw te realiseren nog verder onderzoeken in plaats van gewone landbouw.